Гимн камбоджа

Текст гимна[править | править код]

На кхмерском языке

សូមពួកទេវត្តា រក្សាមហាក្សត្រយើង អោយបានរុងរឿង ដោយជ័យមង្គល សិរីសួស្តី យើងខ្ញុំព្រះអង្គ សូមជ្រកក្រោមម្លប់ ព្រះបារមី នៃព្រះនរបតី វង្សក្សត្រាដែលសាងប្រាសាទថ្ម គ្រប់គ្រងដែនខ្មែរ បុរាណថ្កើងថ្កាន ។ ប្រាសាទសីលា កំបាំងកណ្តាលព្រៃ គួរអោយស្រមៃ នឹកដល់យសស័ក្តិ មហានគរ ជាតិខ្មែរដូចថ្ម គង់វង្សនៅល្អ រឹងប៉ឹងជំហរ យើងសង្ឃឹមពរ ភ័ព្វព្រេងសំណាងរបស់កម្ពុជា មហារដ្ឋកើតមាន យូរអង្វែងហើយ ។ គ្រប់វត្តអារាម ឮតែសូរស័ព្ទធម៌ សូត្រដោយអំណរ រំឮកគុណពុទ្ធសាសនា ចូរយើងជាអ្នក ជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រតាមបែបដូនតា គង់តែទេវត្តានឹង ជួយជ្រោមជ្រែង ផ្គត់ផ្គង់ប្រយោជន៍ឱយ ដល់ប្រទេសខ្មែរ ជាមហានគរ ។

В практической транскрипции

Сом пуок тевотда реокса моха ксат йэнг Аой бан рун рыанг даой тьей монгкол серей суосдей Йэнг кхньом прэах анг сом тьрок краом млуп прэах барамей Ней прэах норобадей вонг ксатра даель санг прасат тхма Круп кронг даен Кхмае боран тхкаонг тхкан Прасат сейла камбанг кандаль прей Куо аой срамай нык даль сак Моха Ноко Тьиэт Кхмае доук тхма кунг вонг ныв ла рынг пэнг тьумха Йэнг Санкхэнм по пхоар преинг самнанг рабах Кампутьиэ Моха рат каэт миэнг йу ангваенг хаэй Круп ват арам лы тае со сап тхоа Сот даой амна румлык кун куп сахсна Тьо йэнг тьиэ неок тьыэ тьеок смах смак там баеб дон та Кунг тае тевотда нынг тьуой тьром тьрэнг пкат пканг прайаоть аой Даль пратех Кхмае тьиэ Моха Ноко

На русском языке

Небеса, да храните нашего Короля И даруйте счастье и славу ему Быть властителем наших судеб и душ, Того, кто унаследовал от созидательных Монархов, правленье древним гордым Королевством. Храмы, что дремлют в лесу, Воспоминают о блеске Моха Нокор. Как скала, кхмерская нация вечна. Будем верить в судьбу Кампучии, Империи, бросившей вызов векам. От пагод возносятся песни Во славу религии буддистской святой. Наших предков будем преданны вере, Тогда небеса расточат свою щедрость К древней кхмерской стране, Моха Нокор.

Текст гимна Польши на польском

Интересен тот факт, что в разное время текст Мазурки Домбровского вдохновлял композиторов и поэтов на сложение гимнов и песен других славянских народов. Видоизмененная, но все же узнаваемая строчка «Jeszcze Polska nie zginęła» («Еще Польша не погибла») угадывается в словацкой «Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije». Хорваты сложили свою песнь: «Još Hrvatska ni propala». Та же мысль обнаруживается в первой строке гимна страны-соседки Польши «Ще не вмерла України».

С течением времени некоторые строки изначального текста на польском языке были исключены из гимна. Сделано это было, скорее всего, из соображений его актуализации.

другие песни от: Оркестр

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:57

  Оркестр
  Мелодия из к/ф» Любви» ( Francis Lai)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:16

  Оркестр
  США

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  05:23

  Оркестр
  Григ Э. — Песня Сольвейг Из Сюиты »Пер-Гюнт»

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:01

  Оркестр
  «Либертанго» — ремикс

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:43

  Оркестр
  Брызги шампанского (патефон)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:55

  Оркестр
  Танго «Брызги шампанского»

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:50

  Оркестр
  Вальс «Дунайские волны» (Ион Иванович)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:53

  Оркестр
  Рио-Рита (моя любимая довоенная мелодия)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  07:58

  Оркестр
  Бородин А.П. — »Половецкие Пляски» Из Оперы »Князь Игорь»

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:49

  Оркестр
  Цветущий май

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:01

  Оркестр
  Факстрот Цветущий май

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:35

  Оркестр
  M.K.Oginski. Polonez pozegnanie Ojczyzny /Полонез Огинского

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  00:58

  Оркестр )
  Гимн страны восходящего солнца

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:37

  Оркестр
  На сопках Маньчжурии (патефон)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:44

  Оркестр
  И.Шатров, вальс «На сопках Манчжурии»

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:44

  Оркестр
  Вальс «На сопках Манчжурии»

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:15

  оркестр
  вальс»На сопках Манчжурии»

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:21

  Оркестр
  Гимн России без слов

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:46

  Оркестр
  Танец снежинок

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:14

  Оркестр
  Гимн Израиля

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:48

  Оркестр
  Свадебный марш (Марш Мендельсона)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:09

  оркестр.
  Григ. Ноктюрн.

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:13

  Оркестр
  Ричард Клайдерман-Лунная соната

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:19

  Оркестр
  Антракт. Увертюра второго акта(Мюзикл Красавица и чудовище)12

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:51

  Оркестр
  Эх, яблочко!

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:10

  Оркестр
  Марш артиллеристов 1944 Без Слов — духовой оркестр

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:23

  оркестр
  Ван Хельсинг

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:19

  оркестр
  гимн Франции Марсельеза (фр. La Marseillaise — «марсельская», «марселька»)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:11

  оркестр
  Легенда Баскервилей (Шерлок Холмс И Доктор Ватсон)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:11

  Оркестр
  самая веселая в мире песня

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:02

  Оркестр
  Вальс «Воспоминание»

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:54

  оркестр
  марш графа Зеппелин

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:22

  Оркестр
  Гимн Франции — Marseillaise (Марсельеза)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:45

  оркестр
  КукарачаВам к Новому Году!Делаем музыку громче и ТАНЦУЕМ ВСЕ! В Вашингтоне, в Италии на лыжах, на Ма

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:56

  Оркестр …..
  Музыкальное сопровождение написанное к чёрно-белым фильмам 20-30 годов

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:54

  Оркестр
  Супер Марио

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:54

  оркестр
  Марио

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:38

  Оркестр
  3 танкиста

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:04

  оркестр
  Рахманинов–Респиги, Этюд-картина 39/6 a-moll

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:51

  Оркестр
  Р.М. Глиэр. Гимн великому городу (из балета «Медный всадник»)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:30

  Оркестр
  Гимн РБ

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  06:55

  Оркестр
  Красная заря ч.2

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  06:42

  Оркестр
  Красная заря ч.3

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  07:03

  Оркестр
  Красная заря ч.1

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:15

  Оркестр
  Маленький цветок (элегантное английское танго)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  07:33

  Оркестр
  Татарская плясовая

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:03

  Оркестр
  Наш свадебный вальс

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:46

  оркестр!!!
  свадебный марш!!!!

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:04

  Оркестр
  Свадебный Марш Мендельсона (укороченная версия)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  01:10

  Оркестр
  Музыка марша артиллеристов

Слушать гимн Польши

Как звучал гимн Польши на русском тогда, более двухсот лет назад, мы можем только догадываться, однако есть возможность слушать онлайн современную версию его исполнения на польском языке в этом видео:

Историкам не удалось доподлинно установить авторство музыки, на которую положен текст Марша Домбровского. И хотя варианты все же были (одно время исследователи всерьез полагали, что мелодия была написана Клеофасом Огинским, тем самым, что создал знаменитый полонез, но версия все же не была подтверждена), на сегодняшний день принято считать эту музыку народной. Безусловно, гимн Польши нужно слушать на польском – языке народа, сохранившего свою самобытность.

Свою основную функцию – объединение польского народа – гимн выполнил и продолжает выполнять по сей день. В 2027 году Польша отметит 100-летие со дня провозглашения Марша Домбровского официальным государственным гимном страны. Как бы то ни было, имеющая сегодня статус независимости Польша все же собрала своих «детей» под крылом. А значит, смысл, вложенный в гимн более двухсот лет назад, стоит каждого его слова.

Гимн Польши слушать со словами вы можете здесь. Для скачивания представлен mp3 формат.

Предыдущая статья Анджей Дуда — президент Польши: биография, президентство и фото

Следующая статья В Польше появились постаматы-холодильники InPost

История[править | править код]

Он был основан на камбоджийской народной мелодии и написан Чоном Натом (англ.)русск., а затем отредактирован Ф. Перрюшо и Дж. Джекиллом. Первоначально был принят в качестве гимна в 1941 году и повторно утверждён в , во времена независимости от Франции. В после свержения Лоном Нолом монархии и короля Нородома Сиануку и установления республики, вместе с этим был сменён и гимн. После победы коммунистов в на короткое время была восстановлена королевская символика. Красные кхмеры заменили часть текста гимна фрагментом из Dap Prampi Mesa Chokchey («Славное семнадцатое апреля»). После того, как роялистская партия ФУНСИНПЕК победила на выборах 1993 года бывших коммунистов, королевский гимн «Бат Ноко Рыать» был восстановлен в статусе государственного.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Культура мира
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: